Home > Organization

Organization

  • 2018-08-01 (水) 15:45

Division of Fundamental Organic Chemistry

Laboratory Place Professor Associate Professor Assistant Professor Research Assistant Professor
Nanomaterials and Interfaces Ito Kaoru TAMADA Koichi OKAMOTO Sou RYUZAKI Pangpang Wang
Theoretical Chemistry Ito Kazunari YOSHIZAWA Yoshihito SHIOTA Yuta TSUJI
Molecular Materials Chemistry Ito Osamu SATO Shinji KANEGAWA Su Shengqun
Advanced Molecular Conversion
Chemistry of Functional Molecules Chikushi Yoichiro KUNINOBU Takeru
TORIGOE
Advanced Organic Synthesis Chikushi Mitsuru SHINDO Arihiro KANO Takayuki IWATA
Junji TANAKA(Additional post)
Organic Structures and Properties (Guest Chair)
Design of Organic Reactions (Guest Chair)
Interdisciplinary Studies (Dynamic Chairs)

Division of Applied Molecular Chemistry

Laboratory Place Professor Associate Professor Assistant Professor Research Assistant Professor
Cluster Chemistry Chikushi Hideo NAGASHIMA  Atsushi TAHARA
Chemistry of Molecular Assembly Ito Fumito TANI Kenta GOTO
System of Functional Molecules Chikushi Katsuhiko TOMOOKA Masato ITO Kazunobu IGAWA  Yuya KWASAKI
Biomedical and Biophysical Chemistry Ito Satoru KIDOAKI Hirohiko ISE Thasaneeya Kuboki Saori
SASAKI
Hybrid Molecular Assemblies Ito Atsushi TAKAHARA  Ken
KOJIO
Masaru MUKAI
Structure Analysis of Molecular Assemblies (Guest Chair)
Functional Characterization of Molecular Assemblies (Guest Chair)
Characterization of Functional Molecules (Dynamic Chairs)
Soft Interfaces (Dynamic Chairs)


Division of Integrated Materials

Laboratory Place Professor Associate Professor Assistant Professor Research Assistant Professor
Integrated Bio-materials Ito
Design of Nano-systems Chikushi Hirotsugu KIKUCHI Yasushi
OKUMURA
Hiroki
HIGUCHI
Measurement Technology of Physical Properties Chikushi
Heterogeneous Integrated Materials Chikushi
Nanostructured Integrated Materials Chikushi Takeshi
YANAGIDA
Kazuki NAGASHIMA  Zhang GUOZHU(Research Associate)  Tsunaki
TAKAHASHI
Analysis of Material Functions (Guest Chair)

Division of Advanced Device Materials

Laboratory Place Professor Associate Professor Assistant Professor Research Assistant Professor
Nano Scale Evaluation(Yokoyama Group) Chikushi Shiyoshi YOKOYAMA Kazuhiro YAMAMOTO
Andrew Marc Spring
Qiu Feng(Research Associate)
Nano Scale Evaluation(Takahashi Group) Chikushi Yoshiaki TAKAHASHI (Additional post) Akihiko TAKADA (Additional post)
Photonic Materials Chikushi Katsuhiko FUJITA Kenichi MATSUOKA
Carbon Materials Science Chikushi Seong-Ho YOON Jin
MIYAWAKI
Koji NAKABAYASHI
Energy Storage Materials Chikushi Shigeto OKADA Ayuko KITAJYOU
Microprocess Control Chikushi Jun-ichiro HAYASHI Shinji KUDO
Fundamental Materials Science (Guest Chair)

Division of Soft Materials

Laboratory Place Professor Associate Professor Assistant Professor Research Assistant Professor
Soft Materials Chemistry Ito Masaru TANAKA Takahisa ANADA
Shingo KOBAYASHI(Project Associate Professor)
Daiki MURAKAMI Fumihiro
ARATSU
Nano-Bio Device Ito Kaoru TAMADA Sou RYUZAKI
Mechanobio-materials Ito Satoru KIDOAKI Thasaneeya KUBOKI
Soft Interface Chemistry Ito Atsushi TAKAHARA Yuji HIGAKI

Evaluation Center of Materials Properties and Function

Center Director Mitsuru SHINDO (Additional post)
Place Chief Staff
Evaluation Office of Materials Properties and Function Chikushi Yoshiaki TAKAHASHI Akihiko TAKADA
Place Chief Technical person
Office of Research Support Chikushi Junji TANAKA Mitsutaka UMEDU, Keiko IDETA, Satoko GONDO, Taisuke MATSUMOTO, Takeshi TANAKA, Toshio NISHI

Home > Organization

language
Search

Return to page top