Home > Organization

Organization

  • 2019-04-09 (火) 16:55

Division of Fundamental Organic Chemistry

Laboratory Place Professor Associate Professor Assistant Professor Research Assistant Professor
Nanomaterials and Interfaces Ito Kaoru TAMADA Yusuke ARIMA Sou RYUZAKI Pangpang Wang
Theoretical Chemistry Ito Kazunari YOSHIZAWA Yoshihito SHIOTA Yuta TSUJI
Molecular Materials Chemistry Ito Osamu SATO Shinji KANEGAWA Su Shengqun
Advanced Molecular Conversion
Chemistry of Functional Molecules Chikushi Yoichiro KUNINOBU Takeru
TORIGOE
Kohei SEKINE
Advanced Organic Synthesis Chikushi Mitsuru SHINDO Arihiro KANO Takayuki IWATA
Junji TANAKA(Additional post)
Organic Structures and Properties (Guest Chair)
Design of Organic Reactions (Guest Chair)
Interdisciplinary Studies (Dynamic Chairs)

Division of Applied Molecular Chemistry

Laboratory Place Professor Associate Professor Assistant Professor Research Assistant Professor
Cluster Chemistry Chikushi Hideo NAGASHIMA  Atsushi TAHARA
Chemistry of Molecular Assembly Ito Fumito TANI Kenta GOTO
System of Functional Molecules Chikushi Katsuhiko TOMOOKA Masato ITO Kazunobu IGAWA  Yuya KWASAKI
Biomedical and Biophysical Chemistry Ito Satoru KIDOAKI Hirohiko ISE Thasaneeya Kuboki
Hybrid Molecular Assemblies Ito Atsushi TAKAHARA Ken
KOJIO
Ryosuke
MATSUNO(Research Associate Professor)
Yoshifumi AMAMOTO Masaru MUKAI
Structure Analysis of Molecular Assemblies (Guest Chair)
Functional Characterization of Molecular Assemblies (Guest Chair)
Characterization of Functional Molecules (Dynamic Chairs)
Soft Interfaces (Dynamic Chairs)


Division of Integrated Materials

Laboratory Place Professor Associate Professor Assistant Professor Research Assistant Professor
Integrated Bio-materials Ito
Design of Nano-systems Chikushi Hirotsugu KIKUCHI Yasushi
OKUMURA
Hiroki
HIGUCHI
Measurement Technology of Physical Properties Chikushi
Heterogeneous Integrated Materials Chikushi
Nanostructured Integrated Materials Chikushi Takeshi
YANAGIDA
Kazuki NAGASHIMA
Tsunaki
TAKAHASHI(Research Associate Professor)
Takuro HOSOMI
Zhang GUOZHU(Research Associate)
Heterogeneous Integrated Materials Chikushi Ken ALBRECHT
Analysis of Material Functions (Guest Chair)

Division of Advanced Device Materials

Laboratory Place Professor Associate Professor Assistant Professor Research Assistant Professor
Nano Scale Evaluation(Yokoyama Group) Chikushi Shiyoshi YOKOYAMA Kazuhiro YAMAMOTO
Andrew Marc Spring
Qiu Feng(Research Associate)
Nano Scale Evaluation(Takahashi Group) Chikushi Yoshiaki TAKAHASHI (Additional post) Akihiko TAKADA (Additional post)
Photonic Materials Chikushi Katsuhiko FUJITA Kenichi MATSUOKA
Carbon Materials Science Chikushi Seong-Ho YOON Jin
MIYAWAKI
Koji NAKABAYASHI
Energy Storage Materials Chikushi Shigeto OKADA Atsushi INOISHI
Microprocess Control Chikushi Jun-ichiro HAYASHI Shinji KUDO Syusaku ASANO
Fundamental Materials Science (Guest Chair)

Division of Soft Materials

Laboratory Place Professor Associate Professor Assistant Professor Research Assistant Professor
Soft Materials Chemistry Ito Masaru TANAKA Takahisa ANADA
Shingo KOBAYASHI(Project Associate Professor)
Daiki MURAKAMI Fumihiro
ARATSU
Nano-Bio Device Ito Kaoru TAMADA Yusuke ARIMA Sou RYUZAKI
Mechanobio-materials Ito Satoru KIDOAKI Thasaneeya KUBOKI
Soft Interface Chemistry Ito Atsushi TAKAHARA Ken KOJIO Yoshifumi AMAMOTO Masaru MUKAI

Evaluation Center of Materials Properties and Function

Center Director Mitsuru SHINDO (Additional post)
Place Chief Staff
Evaluation Office of Materials Properties and Function Chikushi Yoshiaki TAKAHASHI Akihiko TAKADA
Place Chief Technical person
Office of Research Support Chikushi Junji TANAKA Mitsutaka UMEDU, Keiko IDETA, Satoko GONDO, Taisuke MATSUMOTO, Takeshi TANAKA, Toshio NISHI, Seiko YANO

Home > Organization

language
Search

Return to page top